Mae YmgynghorIAITH yn darparu cyngor arbenigol a gwasanaethau ymgynghori ar y Gymraeg, gan gynnwys Safonau’r Gymraeg, addysg cyfrwng Cymraeg, ymwybyddiaeth iaith a Chymraeg yn y gweithle.

Ydych chi’n barod ar gyfer y Safonau Iaith newydd?

Dyma enghreifftiau o’r gwasanaethau yr ydym yn eu darparu

 • Cyngor ar ofynion statudol e.e. Safonau’r Gymraeg
 • Cynllunio ieithyddol
 • Hyfforddiant ymwybyddiaeth iaith
 • Cyngor arbenigol un i un
 • Llunio Polisïau Iaith a Strategaethau
 • Strategaeth Sgiliau Dwyieithog, Asesiadau Sgiliau, Cynlluniau Hyfforddi Corfforaethol
 • Asesiad Effaith ar y Gymraeg
 • Strategaethau Hybu’r Gymraeg
 • Cyngor arbenigol ar ddefnydd o’r Gymraeg yn fewnol
 • Monitro a chydymffurio â Chynlluniau Iaith Gymraeg a Safonau’r Gymraeg

Businessman presenting to colleagues at a meeting

Hyfforddiant iaith

Mae gan YmgynghorIAITH dros 20 mlynedd o brofiad o hyfforddi yn y Gymraeg yn y gweithle. Rydym yn darparu hyfforddiant sy’n ateb eich gofynion penodol chi fel busnes ac yn gweithio’n agos gyda chi i sicrhau bod yr hyfforddiant yn addas ac yn briodol i’ch cyd-destun gwaith chi.

Conference Training Planning Learning Coaching Business Concept

 • Hyfforddiant iaith i staff ar bob lefel ac wedi’i deilwra i gyd-destun gwaith
 • Hyfforddiant Cyfarch a delio â chwsmeriaid i staff rheng-flaen
 • Cymorth gyda defnyddio’r Gymraeg yn y gweithle a therminoleg
 • Hyfforddiant iaith un i un arbenigol a mentora uwch-reolwyr
 • A fyddech chi’n hoffi cael cymorth gyda chyflwyno yn y Gymraeg?
 • A oes angen i chi hyfforddi eich staff rheng-flaen sut i gyfarch yn y Gymraeg?
 • Beth am eich staff sy’n siarad rhywfaint o Gymraeg yn barod? A fydden nhw’n cael budd o hyfforddiant arbenigol er mwyn cynyddu eu defnydd o’r Gymraeg yn broffesiynol?
 • Oes dyddiadur prysur gyda chi ac a fyddai’n well gennych dderbyn hyfforddiant iaith hyblyg un i un?

Cysylltwch â ni er mwyn i ni gynllunio hyfforddiant iaith i gwrdd â’ch gofynion chi.

Ar gyfer ymgynghoriad cychwynnol am ddim, cysylltwch â ni.

Cysylltwch â ni

Sut y gallwn ni helpu

YmgynghorIAITH

 • Gweithredu Safonau’r Gymraeg (a Chynlluniau Iaith)
 • Asesiadau Traw Effaith
 • Gwerthusiad o’r Gyllideb
 • Strategaeth Hybu’r Gymraeg
 • Strategaeth Sgiliau Dwyieithog
 • Strategaethau Hyfforddiant Iaith
 • Defnydd Mewnol o’r Gymraeg
 • Awdit sgiliau
 • Cynllunio ieithyddol i reolwyr a swyddogion iaith
 • Ymwybyddiaeth iaith
  • Beth yw’r Safonau?
  • Gweithredu Safonau’r Gymraeg: Hyfforddiant cychwynnol
  • Cynefino
  • Cynnig Rhagweithiol
  • Beth yw prif ffrydio?
  • Cwblhau asesiad traw effaith
  • Hyfforddiant ar Strategaethau Sgiliau Dwyieithog
 • Gwasanaeth Ymgynghorol ar Addysg Cyfrwng Cymraeg
  • Cynllunio a chynyddu darpariaeth cyfrwng Cymraeg
  • Strategaethau Addysg Gymraeg

Language Training

 • Hyfforddiant sgiliau iaith
  • Hyfforddiant Cymraeg yn y gweithle o ddechreuwyr hyd at Lefel A
  • Hyfforddiant iaith i siaradwyr Cymraeg yn y gweithle
  • Hyfforddiant arbenigol ar ddefnyddio’r Gymraeg mewn cyd-destun gwaith
  • Mentora un i un
  • Ysgrifennu areithiau a siarad cyhoeddus yn y Gymraeg ac yn ddwyieithog gan gynnwys terminoleg

Beth yw Mesur y Gymraeg?

Galluogodd Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 Weinidogion Cymru i lunio safonau.

 • Rhoi statws ffurfiol i’r Gymraeg yng Nghymru
 • Darparu ar gyfer Cyngor Partneriaeth y Gymraeg
 • Sefydlu rôl Comisiynydd y Gymraeg
 • Galluogi hybu a hwyluso defnydd y Gymraeg
 • Galluogi sefydlu safonau parthed y Gymraeg
 • Sefydlu’r egwyddor na ddylid trin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg
 • Galluogi archwiliadau i ymyrraeth â rhyddid pobl i ddefnyddio’r Gymraeg e.e. yn y gwaith
 • Creu Tribiwnlys y Gymraeg

Beth yw Safonau’r Gymraeg?

Pwrpas Safonau’r Gymraeg yw sicrhau lefel gyson o wasanaeth yn y Gymraeg y gall siaradwyr y Gymraeg ei disgwyl ar draws Cymru.

 • Bydd Safonau’r Gymraeg yn raddol yn cymryd lle Cynllun Iaith, a ddaeth i rym drwy Ddeddf yr Iaith Gymraeg, 1993.
 • Bydd Comsiynydd y Gymraeg yn gyfrifol am osod Safonau ar sefydliadau.
 • Mae gofyn i sefydliadau a enwir ym Mesur y Gymraeg weithredu Safonau’r Gymraeg. Mae rhaglen dreigl ar gyfer gwneud y Safonau yn weithredol i bob sefydliad sydd wedi’i enwi.
 • Gosodwyd y gyfres gyntaf o Safonau gerbron Cynlluniad Cymru ym mis Mawrth 2015.
 • Y clwstwr cyntaf o sefydliadau a oedd yn gorfod cydymffurfio â Safonau’r Gymraeg oedd Gweinidogion Cymru, y parciau cenedlaethol a’r 22 awdurdod lleol yng Nghymru.
 • Mae’r 119 o sefydliadau yn yr ail glwstwr yn y sectorau canlynol: addysg, iechyd, cyrff cyhoeddus, darlledu a chyrff y tu allan i Gymru sy’n darparu gwasanaethau i Gymru.

Am fwy o wybodaeth Clickiwch Yma